Aplikim për punë

INXHINIER ZBATIMI

Vende të lira: 1 Detaje

Detyrat dhe përgjegjesitë
• Te kete njohuri shume te mira praktike ne relizimin projekteve
• Te njohe dhe administroj dokumentacionin Tekniko – Ligjor qe duhet ne objekt
• Te kete njohuri te mira praktike ne hartimin e preventiveve dhe situacioneve mujore.
• Te kete aftesi monitoruese mbi ecurine e proceseve te punes ne kantier
• Te drejtoje dhe supervizoje stafin e perfshire ne projekt
• Te Kontrolloj planet, vizatimet si dhe saktesine e perllogaritjeve;
• Te menaxhoj, interpretoj dhe monitoroj dokumentat e kontratave;
• Te kete aftesi te mira organizative, te dije te koordinoje punen, dhe te raportoje tek bashkepunetoret e projektit.
• Te ndjeke zbatimin e punimeve ne perputhje me preventivin e punimeve, projektin e punimeve si dhe specifikimet teknike.
Kualifikimet / Kërkesat
• Diplomë e Fakultetit të Inxhinierisë Civile,
• Mbi 6 vjet experience pune në profilin Zbatim, kryesisht per punime te infrastruktures rrugore.
• Aftësi të shkëlqyera komunikimi dhe drejtuese;
• Njohuri te gjuheve te huaja, preferohet gjuha angleze;
• Vemendje ndaj detajeve, pergjegjeshmeri dhe gatishmeri per orar fleksibel
• Njohuri shumë te mira te programeve kompjuterike te fushes se ndertimit.
Shënime
Ju ftojmë të dërgoni aplikimet tuaja ne emailin info@albavia.al deri në daten 20 Janar 2018

FINANCIER/E

Vende të lira: 1 Detaje

Detyrat dhe përgjegjesitë
• Te regjistroje dokumentacionin ne kontabilitet ( Fatura , Arka , Banka ).
• Te pergatise Raportet Periodike Financiare .
• Te rakordoje me klient , furnitoret.
• Te zbatoje politikat , drejtimet dhe procedurat e kompanise .
Kualifikimet / Kërkesat
• Te kete perfunduar fakultetin Ekonomik, dega Finance .
• Te kete eksperience pune si financier minimalisht 3 vjet .
• Te kete njohuri te mira te programit financiar Alpha .
• Te kete njohuri mbi legjislacionin tatimor .
• Te kete njohuri te programeve te paketes Ms Office .
• Te kete njohuri të mira të gjuhës se huaj( preferohet gjuha angleze).
• Te ruajne konfidencialitetin .
• Të ketë aftesi shumë të mira menaxhuese .
• Te kete aftesi shume te mira komunikimi .
• Te kete aftesi per te punuar ne grup .
• Te interesuarit mund te dergojne aplikimin e tyre ne adresen info@albavia.al
Shënime
Ju ftojmë të dërgoni aplikimet tuaja ne emailin info@albavia.al deri në daten 20 Janar 2018

DREJTUES KANTIERI

Vende të lira: 1 Detaje

Detyrat dhe përgjegjesitë
• Te kete njohuri shume te mira praktike ne relizimin projekteve;
• Te njohe dhe administroj dokumentacionin Tekniko – Ligjor qe duhet ne objekt;
• Te kete aftesi monitoruese mbi ecurine e proceseve te punes ne kantier;
• Te drejtoje dhe supervizoje stafin e perfshire ne projekt;
• Te kete aftesi te mira organizative, te dije te koordinoje punen, dhe te raportoje tek bashkepunetoret e projektit;
• Te kontrolloje planin e perditshem per punimet e ndertimit duke raportuar cdo zhvillim te projektit.
• Te mbaje raporte me stafin, klientet, nenkontraktoret per te siguruar marredhenie te mira midis kompanise dhe tyre;
• Te monitoroje progreset e projektit duke koordinuar cdo aktivitet;
• Te evidentoje problematikat e ndryshme ne kantier duke gjetur zgjidhjet me optimale;
Kualifikimet / Kërkesat
• Diplome universitare ne fushen e inxhinierise se ndertimit;
• Min 15 vjet experience ne industrine e ndertimit ;
• Eksperienca te meparshme pune ne nivel drejtuesi;
• Aftesi shume te mira menaxheriale ne fushen e ndertimit te rrugeve;
• Njohuri te mira komunikimi me goje dhe me shkrim;
• Aftesi per te kryer punen brenda afateve kohore te dhena;
• Aftesi komunikimi me klientet dhe punonjesit;
• Njohuri te gjuheve te huaja, preferohet gjuha angleze;
• Vemendje ndaj detajeve, pergjegjeshmeri dhe gatishmeri per orar fleksibel;
• Njohuri shumë te mira te programeve kompjuterike te fushes se ndertimit;
Shënime
Ju ftojmë të dërgoni aplikimet tuaja ne emailin info@albavia.al deri në daten 20 Janar 2018

Kontakt