Projekt

BANKA EUROPIANE PER RINDERTIM DHE ZHVILLIM

Periudha e ndertimit: 2010-01-01/ 2012-01-01
Vlera e punimeve sipas kontratës: 695,484,360 ALL
Punëdhënësi: ALBANIA DEVELOPMENT FUND

PËRSHKRIM I PUNIMEVE:

Rruga sekondare L = 11 676 m
Gërmimi dhe transporti: 188,614 m3
Mbushja me material zhavorri: 18,008 m3
Shtresat rrugore: 41,407 m3
Punime betoni: 19,946 m3
Punime te çelikut: 48 ton
Shtresa e Asfaltit lidhese: 6,868 ton
Shtresa e veshjes me Asfalt: 7,215 ton

Nëse prioriteti juaj është cilësia.