Projekt

RIKONSTRUKSION I RRUGEVE URBANE BLLOKU 22 BASHKIA TIRANE

Periudha e ndertimit: 2008-01-01/ 2009-01-01
Vlera e punimeve sipas kontratës: 156,035,926
Punëdhënësi: Bashkia e Tiranes

PËRSHKRIM I PUNIMEVE:

Rrugët urbane L = 2 394 m
Gërmimet dhe transporti: 15,570 m3
Gërmimi dhe transportimi i gurëve: 21,300 m3
Mbushja me materiale shkëmbore: 21,300 m3
Shtresa stabilizuese: 1,320 m3
Punime betoni: 320 m3
Shtresa Bazë Asfalt: 3,200 ton
Shtresa e Asfaltit lidhese: 3,200 ton
Shtresa e veshjes me Asfalt: 3,2 ton
Punët e furnizimit me ujë: 8,729,738 All
Punimet elektrike: 13,549,910 All

Nëse prioriteti juaj është cilësia.