Projekt

RRUGE TURISTIKE SISTEMIM ASFALTIM RRUGA DEDAJ – BOGE

Periudha e ndertimit: 2005-07-01/ 2008-06-01
Vlera e punimeve sipas kontratës: 822,100,875
Punëdhënësi: Drejtoria e Përgjithshme e Rrugëve

PËRSHKRIM I PUNIMEVE:

Rrugë turistike L=13km
Gërmimet dhe transporti: 26,080 m3
Baza gurore e grimcuar: 13,378 m3
Shtresa e Asfaltit lidhese: 42,272 m2
Shtresa e veshjes me Asfalt: 42,272 m2
Muri i gurit në ndërtim: 3,837 m3
Punime betoni: 2,998 m3
Çeliku betoni: 22 ton
Muri gabion: 324 m3
Sigurimi dhe vendosja e tubave prej betoni d = 322 m

Nëse prioriteti juaj është cilësia.