Projekt

RRUGE TURISTIKE NDERTIMI I RRUGES SE PLAZHIT SPILLE – KAVAJE

Periudha e ndertimit: 2006-12-01/ 2007-07-30
Vlera e punimeve sipas kontratës: 68,779,052
Punëdhënësi: Drejtoria e Përgjithshme e Rrugëve

PËRSHKRIM I PUNIMEVE:

Rruga turistike L = 3 440m
Tre Ura të vogla me HD 2 -5 – 6 m
Gërmimet dhe transporti: 11,620 m3
Tokë kompakte: 20,810 m2
Shtresa natyrore e zhavorrit: 5,400 m3
Shtresa e zhavorrit e makinerive: 9,600 m3
Shtresa e Asfaltit lidhese 6cm: 3.200 ton
Shtresa e veshjes me Asfalt 4cm: 2,100 ton
Punime betoni: 1,015 m3
Pune elektrike: 4.036.292 ALL

Nëse prioriteti juaj është cilësia.